Stichting Dorcas Aid International

Naam
De officiële, juridische naam van Dorcas is Stichting Dorcas Aid International.

Fiscaal nummer
Dorcas is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8054.15.415.

Medewerkers
Dorcas werkt met ruim 75 medewerkers in Nederland en ongeveer 150 in Oost-Europa, het Midden Oosten en Afrika aan het organiseren van armoedebestrijding. Zij worden beloond volgens een beleid dat is vastgelegd in een salarishuis.

Kantoren
Dorcas organiseert armoedebestrijding in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika vanuit het hoofdkantoor in Nederland en vanuit veldkantoren in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas heeft contactpersonen in de volgende landen: Albanië, Egypte, Ethiopië, Irak, Kenia, Lesotho, Libanon, Moldavië, Mozambique, Oekraïne, Roemenië, Rusland, Soedan, Tanzania, Zuid-Soedan, Zimbabwe, Zuid-Afrika.

Bij de diverse kantoren van Dorcas werken lokale medewerkers. Zij hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de cultuur ter plaatse weten zij wat effectief is en wat niet.

Bestuur
Dorcas is een Nederlandse stichting. De directie bestaat uit drie leden: dhr. Michel Gendi, dhr. Nico Hoogenraad en dhr. Joeke van der Mei. De Raad van Toezichtadviseert en controleert de statutaire directie. Hiermee voldoet Dorcas aan de ‘Code goed bestuur voor goede doelen’ van de commissie Wijffels en de richtlijnen van het CBF. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter mevr. dr. Ine Voorham en de leden dhr. Klaas Kloosterboer, mevr. drs. Anne Westerduin – de Jong, dhr. Johan O. Verboom en dhr. Sander A. Bos MSc RA.

Missie
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.


Zo werkt Dorcas

Dorcas werkt in de projectlanden samen met lokale partnerorganisaties. Dorcas traint en begeleidt hen zodat de projecten die zij beheren effectief zijn op het gebied van noodhulp en wederopbouw, sociale zorg en ontwikkelingssamenwerking.

Aandachtsgebieden voor minder armoede en meer zelfredzaamheid

  • Duurzame economische ontwikkeling
  • Noodhulp & Wederopbouw
  • Gezondheidszorg
  • Water, sanitatie en hygiëne
  • Sociale zorg (ouderenzorg, gezinszorg, gevangenenzorg en materiële ondersteuning)
  • Kinderzorg en -ontwikkeling
  • Sponsoring van ouderen
  • Sponsoring van kinderen

Mensenrechten
In de strijd tegen armoede en uitsluiting wil Dorcas zich houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dorcas ondersteunt armen en verdrukten, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Seksegelijkheid
Dorcas wil met haar projecten bijdragen aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, met respect voor de verschillende rollen die zij vervullen in de verschillende culturen. Dit doet zij door zich te richten op het oplossen van problemen die gelijkheid in de weg staan, en door er rekening mee te houden in de opzet van projectactiviteiten.

Duurzaamheid
Dorcas denkt aan toekomstige generaties. In haar projecten verkleint ze de negatieve impact op het milieu en bevordert een duurzame omgang met de leefomgeving.